หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 


 

 

::   [ดาวน์โหลด] ตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ปีการศึกษา 2561วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2562   เวลา 08.00 – 12.00 น. 

:: [ดาวน์โหลด] กำหนดการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

:: กำหนดการ เข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียรติฯ
   ประจำปีพุทธศักราช 2562 

   [ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1]     [ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4]

:: งานหลักสูตรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

- การจัดการหลักสูตร ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด]
- โครงการ Education Hub หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 2 ภาษา (Science-Mathematics Bilingual Program) หรือ SMBP [รายละเอียด 1] [รายละเอียด 2]


:: ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 || ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 || ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 || ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 || ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ชาวต่างชาติ) 4 อัตรา 
      รับสมัครพร้อมสอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 28 เมษายน 2562(เวลาราชการ) ณ กลุ่มอำนวยการ อาคาร 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (4 -17 กุมภาพันธ์ 2562)/ (เสนอราคา 18 กุมภาพันธ์ 2562 /พิจารณาประกวดราคา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ) 
      ดาว์โหลดเอกสารแนบ 1.ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ
ประกาศ: ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสแล ประกาศ: ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสและรถตู้โดยสารปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ะรถตู้โดยสารปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
      ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 มกราคม 2562 เสนอราคา วันที่ 30 มกราคม 2562 /พิจารณาประกวดราคา วันที่ 31 มกราคม 2562
ผลการคัดเลือกครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของมูลนิธิ IIFF 
       ผลการคัดเลือกครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของมูลนิธิ IIFF  
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
การอบรมโครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และจัดทำวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุม 218 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ครั้งที่ 3/2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562
กิจกรรมพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา ณ ห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธ ที่ 20 มีนาคม
กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโรงเรียนเดิม ณ อาคาร 7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562

ข่าวแนะแนวการศึกษา
 

อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่


นวัตกรรมการสอนของครู
 

 

ครูเกตุมณี  ใจปัญญา | บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยเครือข่ายเสมือน เรื่อง Les Activités du vocabulaire 

ครูจิรชยา  วงค์ราฎร์  
เผยแพร่ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนสืบเสาะหาความรู้ (5E)
เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย รายวิชา ฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว30201 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
งานวิจัย : ผลสัมฤทธิ์จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนสืบเสาะหาความรู้ (5E)เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย รายวิชา ฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว30201สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4I บทคัดย่อ I สารบัญ I เนื้อหา I บรรณานุกรม-ภาคผนวก I แบบทดสอบ I 

ครูชมัยพร  สุวรรณ
 | แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชา ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ I  ปก คำนำ สารบัญ I คำชี้แจงแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เล่มที่ 5

ครูณัฐพงศ์  วงศ์ชัย
 
| ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม| บทคัดย่อ |

ครูสุพัฒน์ ยังมั่ง   | สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ วิชา การสร้างโฮมเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูสิรวงษ์ วงค์ไชย  
|เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง20271 การมัดย้อมผ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | บทคัดย่อ |

ครูธนวรรณ กันคำ   |แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Grammar in Useสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | แบบฝึกทักษะ |

ครูอุไรวรรณ วงศ์ชัย   |ชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา วิชาสังคมศึกษา ส22101 |คำชี้แจง | กิจกรรม |

ครูศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา | บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Google SketchUp ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา เรียนรู้ไปกับครูศศิร์อร 

ครูศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา |สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ครูวันวิสาข์ พรรณกุล I บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ครูอานุพันธ์  เทพรักษา | แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 รหัสวิชา อ31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  I  ปก  I คำนำ สารบัญ คำชี้แจง I แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เล่ม 5

ครูน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง I แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  I บทคัดย่อ I แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ครูนิตยา ทาเป๊ก I แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ งานและพลังงาน

ครูกวี  บุญกว้าง I เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติไวโอลินขั้นพื้นฐาน รายวิชา ศ23215 เครื่องสายสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 l แบบฝึกทักษะเล่มที่ 1 เรื่อง รู้จักไวโอลินกันก่อน l คำนำ สารบัญ คำชี้แจง

ครูราชนุชา  อินจันทร์ แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammar in Use) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 2 เรื่อง Past Simple Tense 

ครูอภิวัฒน์  พวงลำใย  | สื่อการสอน การออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานจากคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม SketchUp: 3D

ครูจิรปรียา  ชัยทะ  | สื่อการสอน บทเรียนออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูสุกัญญา เพ็ชรอินทร์  | สื่อการสอน บทเรียนออนไลน์ รายวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5