หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

:: ตารางสอนของครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  วิทยาศาสตร์ I คณิตศาสตร์ Iสังคมศึกษาฯ I ภาษาไทย I
 
สุขศึกษา I ศิลปะ I การงานอาชีพฯ I ภาษาต่างประเทศ I แนะแนว  

:: ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 I ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 I ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 I ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 Iชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ(-ร่าง-)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล-ลู่-ลานกรีฑาสังเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วิพากษ์ 14 - 25 มิถุนายน 2561 ) 
       ดาว์โหลดเอกสารแนบ 1.ประกาศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  2.เอกสารประกวดราคา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกแนะแนว 
      รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-14 มิถุนายน 2561 เวลาราชการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 1 ห้องอำนวยการ โทร. 054-431275 ต่อ 4101 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ไฟล์ประกอบ
การประมูลเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม 
     
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar rooftop) บนอาคารของโรงเรียนขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 200 kWp ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ( วันที่ 1-21 ธันวาคม 2560) เสนอราคาวันที่ 22 ธันวาคม 2560 พิจารณาผลการประกวด  
      เอกสารแนบ 1.ประกาศ 2.ประกวดราคา
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
พิธีไหว้ครู ณ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจำปี 2561 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ สนามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
Jennifer A Harhigh กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา พบผู้บริหารและนักเรียนในกิจกรรม 200 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561
การมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลแก่ นักเรียนที่แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ วันพุธ ที่13 มิถุนายน 2561

ข่าวแนะแนวการศึกษา
 

อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่


นวัตกรรมการสอนของครู
 

 


ครูชมัยพร  สุวรรณ
 | แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชา ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ I  ปก คำนำ สารบัญ I คำชี้แจงแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เล่มที่ 5

ครูณัฐพงศ์  วงศ์ชัย
 
| ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม| บทคัดย่อ |

ครูสุพัฒน์ ยังมั่ง   | สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ วิชา การสร้างโฮมเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูสิรวงษ์ วงค์ไชย  
|เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง20271 การมัดย้อมผ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | บทคัดย่อ |

ครูธนวรรณ กันคำ   |แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Grammar in Useสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | แบบฝึกทักษะ |

ครูอุไรวรรณ วงศ์ชัย   |ชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา วิชาสังคมศึกษา ส22101 |คำชี้แจง | กิจกรรม |

ครูศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา | บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Google SketchUp ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูวันวิสาข์ พรรณกุล I บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูจิรสุดา  กุมาลี I
สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ วิชา เทคโนโลยี2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูอานุพันธ์  เทพรักษา | แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 รหัสวิชา อ31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  I  ปก  I คำนำ สารบัญ คำชี้แจง I แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เล่ม 5

ครูน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง I แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  I บทคัดย่อ I แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ครูนิตยา ทาเป๊ก I แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ งานและพลังงาน