หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

  


 
::
ประกาศ รายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
    [ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1]   [ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2]
    [ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3]   [ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4]
    [ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6]
    [ดาว์โหลด] เอกสารการแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ผ่านทางธนาคาร 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อจอ LED พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม 80 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
     
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ดูแลสนามกรีฑาลู่วิ่งยางสังเคราะห์ 
       ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ดูแลสนามกรีฑาลู่วิ่งยางสังเคราะห์ ให้มารายงานตัวในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. [รายละเอียด]
ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคา ซื้อจอ LED พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม 80 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
       (รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่ วันที่  2 ก.ค. 2562 – 9 ก.ค. 2562 ) เอกสารแนบ 1. TOR 2.
รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลสนามกรีฑาลู่วิ่งยางสังเคราะห์ 
       รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลสนามกรีฑาลู่วิ่งยางสังเคราะห์ รับสมัครตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2562 - 5 กรกฎาคม 2562 [รายละเอียด]
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
PM2.5 คืออะไร ? ทำไมใครๆเค้าถึงสนใจกันจัง !! 
        ที่มา :

 
ภาพกิจกรรม
 
การประชุมวางแผนการใช้งาน EIS Online โดยท่านผู้อำนวยการสุรพงษ์ งามสม นายกสมาคม EIS แห่งประเทศไทย ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
การอบรมระเบียบการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร สิทธิและหน้าที่ ของการเป็น นักศึกษาวิชาทหาร แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2, 3 และผู้ที่สมัครระดับชั้น ม.4 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ผู้อำนวยการพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ นำ นายวรวิทย์ บุรณศิริ ประธานกรรมการสถานศึกษา พลโทชัยวัฒน์ ธนารุณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และนายนคร สรรพานิช นายกสมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา เยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬา ลู่วิ่งยางมาตรฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และเยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากร ครั้งที่ 4/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

นวัตกรรมการสอนของครู
 

 

ครูณัฐณี  อินทวงษ์ | บทเรียนออนไลน์ วิชาการออกแบบงานกราฟิก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูอารีรัตน์  นาแพร่ | เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารและโภชนาการ ชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูเกตุมณี  ใจปัญญา
| บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยเครือข่ายเสมือน เรื่อง Les Activités du vocabulaire 

ครูจิรชยา  วงค์ราฎร์  
เผยแพร่ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนสืบเสาะหาความรู้ (5E)
เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย รายวิชา ฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว30201 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
งานวิจัย : ผลสัมฤทธิ์จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนสืบเสาะหาความรู้ (5E)เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย รายวิชา ฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว30201สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4I บทคัดย่อ I สารบัญ I เนื้อหา I บรรณานุกรม-ภาคผนวก I แบบทดสอบ I 

ครูชมัยพร  สุวรรณ
 | แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชา ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ I  ปก คำนำ สารบัญ I คำชี้แจงแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เล่มที่ 5

ครูณัฐพงศ์  วงศ์ชัย
 
| ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม| บทคัดย่อ |

ครูสุพัฒน์ ยังมั่ง   | สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ วิชา การสร้างโฮมเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูสิรวงษ์ วงค์ไชย  
|เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง20271 การมัดย้อมผ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | บทคัดย่อ |

ครูธนวรรณ กันคำ   |แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Grammar in Useสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | แบบฝึกทักษะ |

ครูอุไรวรรณ วงศ์ชัย   |ชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา วิชาสังคมศึกษา ส22101 |คำชี้แจง | กิจกรรม |

ครูศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา | บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Google SketchUp ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา เรียนรู้ไปกับครูศศิร์อร 

ครูศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา |สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ครูวันวิสาข์ พรรณกุล I บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ครูอานุพันธ์  เทพรักษา | แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 รหัสวิชา อ31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  I  ปก  I คำนำ สารบัญ คำชี้แจง I แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เล่ม 5

ครูน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง I แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  I บทคัดย่อ I แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ครูนิตยา ทาเป๊ก I แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ งานและพลังงาน

ครูกวี  บุญกว้าง I เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติไวโอลินขั้นพื้นฐาน รายวิชา ศ23215 เครื่องสายสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 l แบบฝึกทักษะเล่มที่ 1 เรื่อง รู้จักไวโอลินกันก่อน l คำนำ สารบัญ คำชี้แจง

ครูราชนุชา  อินจันทร์ แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammar in Use) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 2 เรื่อง Past Simple Tense 

ครูอภิวัฒน์  พวงลำใย  | สื่อการสอน การออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานจากคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม SketchUp: 3D

ครูจิรปรียา  ชัยทะ  | สื่อการสอน บทเรียนออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูสุกัญญา เพ็ชรอินทร์  | สื่อการสอน บทเรียนออนไลน์ รายวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5