หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
 

:: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

::  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นม.1 (ห้องเรียนพิเศษ Education Hub) 

:: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 (ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

-  แจ้งปฏิทินกำหนดการโรงเรียนพะเยาพิทยาคมและผังการลงทะเบียนประชุมผู้ปกครองนักเรียน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar rooftop) บนอาคารของโรงเรียนขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 200 kWp ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ( วันที่ 1-21 ธันวาคม 2560) เสนอราคาวันที่ 22 ธันวาคม 2560 พิจารณาผลการประกวด  
      เอกสารแนบ 1.ประกาศ 2.ประกวดราคา
ประกาศรายชื่อครูและนักเรียน ผ่านการคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของมูลนิธิ IIFF 
       ประกาศรายชื่อครูและนักเรียน ผ่านการคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของมูลนิธิ IIFF
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตั้งแต่(วันที่ 20 พ.ย.60 - 27พ.ย.60) 
     
(-ร่าง-)ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar rooftop) บนอาคารของโรงเรียนขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 200 kWp ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2560) 
      เอกสารแนบ 1.ประกาศ 2.ร่างประกวดราคา
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( O-NET ) ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561
คณะครูและนักเรียนร่วมรับการประเมิน "ในโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายขยายผลทางด้านวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ.จังหวัดพะเยา " ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เพื่อพัฒนาให้มีความอดทน มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ และส่งเสริมให้มีคุณธรรม ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวแนะแนวการศึกษา
 

อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่


นวัตกรรมการสอนของครู
 

 


ครูชมัยพร  สุวรรณ
 | แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชา ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ I  ปก คำนำ สารบัญ I คำชี้แจงแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เล่มที่ 5

ครูณัฐพงศ์  วงศ์ชัย
 
| ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม| บทคัดย่อ |

ครูสุพัฒน์ ยังมั่ง   | สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ วิชา การสร้างโฮมเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูสิรวงษ์ วงค์ไชย  
|เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง20271 การมัดย้อมผ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | บทคัดย่อ |

ครูธนวรรณ กันคำ   |แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Grammar in Useสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | แบบฝึกทักษะ |

ครูอุไรวรรณ วงศ์ชัย   |ชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา วิชาสังคมศึกษา ส22101 |คำชี้แจง | กิจกรรม |

ครูศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา | บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Google SketchUp ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูวันวิสาข์ พรรณกุล I บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูจิรสุดา  กุมาลี I
สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ วิชา เทคโนโลยี2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูอานุพันธ์  เทพรักษา | แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 รหัสวิชา อ31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  I  ปก  I คำนำ สารบัญ คำชี้แจง I แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เล่ม 5

ครูน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง I แบบประเมินการสอนเสริมเติมความพร้อมรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูอเนรี ใจวงศ์ I แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชุด Grammar Through Tenses
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (อ22101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 I ปก I แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชุด Grammar Through Tenses เล่ม 1 (Present Simple Tense)
 
ครูนิตยา ทาเป๊ก I แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ งานและพลังงาน