หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 


>>คลิก ดาว์โหลดภาพ งานวันครูจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2561<<

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar rooftop) บนอาคารของโรงเรียนขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 200 kWp ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ( วันที่ 1-21 ธันวาคม 2560) เสนอราคาวันที่ 22 ธันวาคม 2560 พิจารณาผลการประกวด  
      เอกสารแนบ 1.ประกาศ 2.ประกวดราคา
ประกาศรายชื่อครูและนักเรียน ผ่านการคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของมูลนิธิ IIFF 
       ประกาศรายชื่อครูและนักเรียน ผ่านการคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของมูลนิธิ IIFF
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตั้งแต่(วันที่ 20 พ.ย.60 - 27พ.ย.60) 
     
(-ร่าง-)ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar rooftop) บนอาคารของโรงเรียนขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 200 kWp ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2560) 
      เอกสารแนบ 1.ประกาศ 2.ร่างประกวดราคา
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้สอนดีเด่น ครูเกียรติยศ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ในงาน " เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา " ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
นักเรียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น โดยท่านกงสุลใหญ่ และทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และการเตรียมตัวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
กิจกรรมเข้าค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ระหว่างวันที่ 14- 15 มกราคม 2561
งานวันเด็ก กิจกรรมวาดภาพระบายสี ลูกโป่งหรรษา เกมส์โยนลูกบอล ณ บริเวณลานเทศบาลเมืองพะเยา วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

ข่าวแนะแนวการศึกษา
 

อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่


นวัตกรรมการสอนของครู
 

 


ครูชมัยพร  สุวรรณ
 | แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชา ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ I  ปก คำนำ สารบัญ I คำชี้แจงแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เล่มที่ 5

ครูณัฐพงศ์  วงศ์ชัย
 
| ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม| บทคัดย่อ |

ครูสุพัฒน์ ยังมั่ง   | สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ วิชา การสร้างโฮมเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูสิรวงษ์ วงค์ไชย  
|เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง20271 การมัดย้อมผ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | บทคัดย่อ |

ครูธนวรรณ กันคำ   |แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Grammar in Useสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | แบบฝึกทักษะ |

ครูอุไรวรรณ วงศ์ชัย   |ชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา วิชาสังคมศึกษา ส22101 |คำชี้แจง | กิจกรรม |

ครูศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา | บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Google SketchUp ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูวันวิสาข์ พรรณกุล I บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูจิรสุดา  กุมาลี I
สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ วิชา เทคโนโลยี2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูอานุพันธ์  เทพรักษา | แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 รหัสวิชา อ31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  I  ปก  I คำนำ สารบัญ คำชี้แจง I แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เล่ม 5

ครูน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง I แบบประเมินการสอนเสริมเติมความพร้อมรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูอเนรี ใจวงศ์ I แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชุด Grammar Through Tenses
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (อ22101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 I ปก I แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชุด Grammar Through Tenses เล่ม 1 (Present Simple Tense)
 
ครูนิตยา ทาเป๊ก I แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ งานและพลังงาน