หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 :: ตารางสอนของครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  วิทยาศาสตร์ I คณิตศาสตร์ Iสังคมศึกษาฯ I ภาษาไทย I
 
สุขศึกษา I ศิลปะ I การงานอาชีพฯ I ภาษาต่างประเทศ I แนะแนว  

:: ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 I ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 I ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 I ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 Iชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิพากษ์ วันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2561 ) 
      ดาว์โหลดเอกสารแนบ 1.ขอบเขตงาน ( TOR )
ประกาศ...ประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิพากษ์ วันที่ 23 - 26 กรกฏาคา 2561 ) 
       ดาว์โหลดเอกสารแนบ 1.ขอบเขตงาน ( TOR )
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง แนะแนว 
      ให้มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล-ลู่-ลานกรีฑาสังเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มิถุนายน -12 กรกฏาคม 2561 / เสนอราคา วันที่ 13 กรกฏาคม 2561 /พิจารณาผล วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 
       ดาว์โหลดเอกสารแนบ 1.ประกาศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  2.เอกสารประกวดราคา
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
พิธีลงนามถวายและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561
พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มอบเกียรติบัตรลูกดีเด่นและแม่ดีเด่น ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561
การประเมินครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ณ ห้องโสตโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561

ข่าวแนะแนวการศึกษา
 

อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่


นวัตกรรมการสอนของครู
 

 


ครูชมัยพร  สุวรรณ
 | แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชา ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ I  ปก คำนำ สารบัญ I คำชี้แจงแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เล่มที่ 5

ครูณัฐพงศ์  วงศ์ชัย
 
| ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม| บทคัดย่อ |

ครูสุพัฒน์ ยังมั่ง   | สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ วิชา การสร้างโฮมเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูสิรวงษ์ วงค์ไชย  
|เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง20271 การมัดย้อมผ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | บทคัดย่อ |

ครูธนวรรณ กันคำ   |แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Grammar in Useสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | แบบฝึกทักษะ |

ครูอุไรวรรณ วงศ์ชัย   |ชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา วิชาสังคมศึกษา ส22101 |คำชี้แจง | กิจกรรม |

ครูศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา | บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Google SketchUp ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา เรียนรู้ไปกับครูศศิร์อร 

ครูวันวิสาข์ พรรณกุล I บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ครูอานุพันธ์  เทพรักษา | แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 รหัสวิชา อ31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  I  ปก  I คำนำ สารบัญ คำชี้แจง I แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เล่ม 5

ครูน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง I แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  I บทคัดย่อ I แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ครูนิตยา ทาเป๊ก I แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ งานและพลังงาน

ครูกวี  บุญกว้าง I เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติไวโอลินขั้นพื้นฐาน รายวิชา ศ23215 เครื่องสายสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 l แบบฝึกทักษะเล่มที่ 1 เรื่อง รู้จักไวโอลินกันก่อน l คำนำ สารบัญ คำชี้แจง

ครูราชนุชา  อินจันทร์ แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammar in Use) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 2 เรื่อง Past Simple Tense 

 ครูอภิวัฒน์  พวงลำใย  | สื่อการสอน การออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานจากคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม SketchUp: 3D