หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 


 

 

:: งานรับสมัครนักเรียน

:: ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 (นักเรียนทั่วไป) ปี 2562
:: ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปี 2562

:: ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 (นักเรียนทั่วไป) ปี 2562
:: ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปี 2562

:: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 (ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2562

:: ปฏิทินรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562


:: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ความสามารถพิเศษ (ประเภทโรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2562
 

:
:
 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการ "เพชร พ.ค." ปีการศึกษา 2562 


:: งานหลักสูตรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

- การจัดการหลักสูตร ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด]
- โครงการ Education Hub หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 2 ภาษา (Science-Mathematics Bilingual Program) หรือ SMBP [รายละเอียด 1] [รายละเอียด 2]


:: ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 || ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 || ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 || ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 || ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผลการคัดเลือกครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของมูลนิธิ IIFF 
       ผลการคัดเลือกครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของมูลนิธิ IIFF  
รับสมัครครูและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของมูลนิธิ IIFF 
      ประชาสัมพันธ์ รับสมัครครูและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของมูลนิธิ IIFF (IBARAKI INTERNATIONAL FRIENDSHIP &a
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ชาย 2 ตำแหน่ง , แม่บ้านหญิง 1 ตำแหน่ง 
      รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4-17 มกราคม 2562 ในวันราชการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 1 กลุมอำนวยการ โทร.054-431275
ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันทางวิขาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับเขตพื้นที่ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอบวันอาทิตย์ ที่13 มกราคม ปีพ ศ.2562 เวลา 08:30 น. - 11:00 น. ดูรายชื่อตามลิงก์ข้างล่างนี้ 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมการวิ่ง "ก้าวครูดิน-ฟ้าบานเย็นขาว กว๊านพะเยา มินิมาราธอน ครั้งที่ 12" วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562และกิจกรรมการแลกของขวัญของนักเรียนทุกระดับชั้น วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
ผู้อำนวยการพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ตรวจเยี่ยมสนามการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ข่าวแนะแนวการศึกษา
 

อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่


นวัตกรรมการสอนของครู
 

 


ครูชมัยพร  สุวรรณ
 | แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชา ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ I  ปก คำนำ สารบัญ I คำชี้แจงแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เล่มที่ 5

ครูณัฐพงศ์  วงศ์ชัย
 
| ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม| บทคัดย่อ |

ครูสุพัฒน์ ยังมั่ง   | สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ วิชา การสร้างโฮมเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูสิรวงษ์ วงค์ไชย  
|เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง20271 การมัดย้อมผ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | บทคัดย่อ |

ครูธนวรรณ กันคำ   |แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Grammar in Useสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | แบบฝึกทักษะ |

ครูอุไรวรรณ วงศ์ชัย   |ชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา วิชาสังคมศึกษา ส22101 |คำชี้แจง | กิจกรรม |

ครูศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา | บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Google SketchUp ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา เรียนรู้ไปกับครูศศิร์อร 

ครูศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา |สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ครูวันวิสาข์ พรรณกุล I บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ครูอานุพันธ์  เทพรักษา | แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 รหัสวิชา อ31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  I  ปก  I คำนำ สารบัญ คำชี้แจง I แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เล่ม 5

ครูน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง I แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  I บทคัดย่อ I แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ครูนิตยา ทาเป๊ก I แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ งานและพลังงาน

ครูกวี  บุญกว้าง I เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติไวโอลินขั้นพื้นฐาน รายวิชา ศ23215 เครื่องสายสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 l แบบฝึกทักษะเล่มที่ 1 เรื่อง รู้จักไวโอลินกันก่อน l คำนำ สารบัญ คำชี้แจง

ครูราชนุชา  อินจันทร์ แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammar in Use) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 2 เรื่อง Past Simple Tense 

ครูอภิวัฒน์  พวงลำใย  | สื่อการสอน การออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานจากคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม SketchUp: 3D

ครูจิรปรียา  ชัยทะ  | สื่อการสอน บทเรียนออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3