หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 


:: รายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   สามารถยื่นชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2561
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
      รายละเอียด [
คลิก]     ใบสำคัญรับเงิน (ม.ต้น)  [คลิก]
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      รายละเอียด [
คลิก]     ใบสำคัญรับเงิน (ม.ปลาย)  [คลิก]

   ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร  [คลิก]
 

:: การลงทะเบียนวิชาสาระเพิ่มเติม
นักเรียนสามารถลงทะเบียนวิชาสาระเพิ่มเติมในระบบได้ตามกำหนดการดังนี้ค่ะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 25 - เวลา 24.00 น. ของวันที่ 26 ตุลาคม 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 22 - เวลา 24.00 น. ของวันที่ 24 ตุลาคม 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 22 - เวลา 24.00 น. ของวันที่ 24 ตุลาคม 2561

คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ระดับชั้น ม.3 [รายละเอียด]
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ระดับชั้น ม.4 และ ม.6 [รายละเอียด]

 


:: ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 || ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 || ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 || ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 || ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสและรถตู้โดยสารปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสและรถตู้โดยสารปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ประกาศผลการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
       ประกาศผลการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ [รายละเอียด]
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา 
       รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2561 ณ กลุ่มอำนวยการ อาคาร 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม [
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ 1 อัตรา 
       รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 4 ตุลาคม 2561 ณ กลุ่มอำนวยการ อาคาร 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม [รายละเอี
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ผู้อำนวยการพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและทีมงานห้องเรียน Education Hub ให้การต้อนรับ Mr. Andrew Host ผู้อำนวยการโรงเรียน Magarret River Senior High School เมืองเพิร์ท รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอน STEM และ MICRO : Bit ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561

ข่าวแนะแนวการศึกษา
 

อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่


นวัตกรรมการสอนของครู
 

 


ครูชมัยพร  สุวรรณ
 | แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชา ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ I  ปก คำนำ สารบัญ I คำชี้แจงแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เล่มที่ 5

ครูณัฐพงศ์  วงศ์ชัย
 
| ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม| บทคัดย่อ |

ครูสุพัฒน์ ยังมั่ง   | สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ วิชา การสร้างโฮมเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูสิรวงษ์ วงค์ไชย  
|เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง20271 การมัดย้อมผ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | บทคัดย่อ |

ครูธนวรรณ กันคำ   |แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Grammar in Useสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | แบบฝึกทักษะ |

ครูอุไรวรรณ วงศ์ชัย   |ชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา วิชาสังคมศึกษา ส22101 |คำชี้แจง | กิจกรรม |

ครูศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา | บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Google SketchUp ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา เรียนรู้ไปกับครูศศิร์อร 

ครูศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา |สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ครูวันวิสาข์ พรรณกุล I บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ครูอานุพันธ์  เทพรักษา | แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 รหัสวิชา อ31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  I  ปก  I คำนำ สารบัญ คำชี้แจง I แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เล่ม 5

ครูน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง I แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  I บทคัดย่อ I แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ครูนิตยา ทาเป๊ก I แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ งานและพลังงาน

ครูกวี  บุญกว้าง I เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติไวโอลินขั้นพื้นฐาน รายวิชา ศ23215 เครื่องสายสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 l แบบฝึกทักษะเล่มที่ 1 เรื่อง รู้จักไวโอลินกันก่อน l คำนำ สารบัญ คำชี้แจง

ครูราชนุชา  อินจันทร์ แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammar in Use) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 2 เรื่อง Past Simple Tense 

ครูอภิวัฒน์  พวงลำใย  | สื่อการสอน การออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานจากคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม SketchUp: 3D

ครูจิรปรียา  ชัยทะ  | สื่อการสอน บทเรียนออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3