.

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม : : Phayaophithayakhom School

 
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 61.7.230.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,616,631
  หน้าหลัก    แบบประเมินออ% 
แบบประเมินออ%
 

:: การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ ปีการศึกษา 2562 

:: แ
บบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา 2561
 
:: สำหรับนักเรียน          :: คลิกที่นี่ 

  :: สำหรับครูและบุคลากร :: คลิกที่นี่ 

:: แบบประเมินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

::แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ ปีการศึกษา 2561 

:: แบบประเมินสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 


:: แบบประเมินความผูกพันต่อองค์กร (สำหรับสำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม)

  
:: แบบประเมินสำหรับนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

กลุ่ม 1 แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อหลักสูตรและการบริการการศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา  2559
     
-แบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง ม.1 ปกติ
     
-แบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง ม.1 พิเศษ
     
-แบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง ม.4 ปกติ
     
-แบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง ม.4 พิเศษ

กลุ่ม 2 แบบสอบถามความพึงพอใจและความผูกพันที่มีต่อหลักสูตรและการบริการการศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา  2559
     
-แบบสอบถามความพึงพอใจและความผูกพัน ม.1-3 ปกติ
     
-แบบสอบถามความพึงพอใจและความผูกพัน ม.1-3 พิเศษ
     
-แบบสอบถามความพึงพอใจและความผูกพัน ม.4-6 ปกติ
     
-แบบสอบถามความพึงพอใจและความผูกพัน ม.4-6 พิเศษ

กลุ่มที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจและความผูกพันที่มีต่อหลักสูตรและการบริการการศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา  2559
(สำหรับนักเรียนศิษย์เก่า)

     
-ความพึงพอใจและความผูกพันสำหรับนักเรียนศิษย์เก่า

 
:: แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการสารสนเทศและระบบเครือข่ายของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

      - แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการสารสนเทศและระบบเครือข่าย
       
(สำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม)

     
-
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการสารสนเทศและระบบเครือข่าย
       
(สำหรับบุคคลภายนอก)

      -
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการสารสนเทศและระบบเครือข่าย
       
(สำหรับนักเรียน)


 

 
 


 

 
 
 
 
 
 

 
Phayaophithayakhom
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000
Tel : 054-431-275  Fax : 054-431-522
Email : school@ppk.ac.th