.

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม : : Phayaophithayakhom School

 
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 61.7.230.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,616,642
  หน้าหลัก    จำทำsar 
จำทำsar
 

เรียนคณะครูทุกท่าน 

     ตามที่โรงเรียนได้กำหนดให้มีการรายงานการประเมินตนเอง (SARประจำปีการศึกษา
2561 นั้น กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน จึงขอความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รวบรวมส่งภายใน วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ในการรายงานการประเมินตนเอง (SARจะมีทั้งหมด 2 ตอน ได้แก่

 1) ตอนที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง

 2) ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

     ให้รายงานตามรูปแบบที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใช้ในปีการศึกษา 2561 นี้  โดยอ้างอิงผลการประเมินจาก รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา 2561  ตามรายละเอียดดังนี้

   1. มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
   - สามารถใช้ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในผู้เรียนแต่ละด้าน เฉพาะห้องที่สอนหรือระดับชั้นที่สอน เพื่อใช้ในการรายงาน SAR ของครู และคำนวณร้อยละผู้เรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป เพื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด แล้วสรุปผลการประเมินในแต่ละด้าน สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ข้างล่างนี้ค่ะ

 ดาวน์โหลด รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๑  |ไฟล์ word | ไฟล์ PDF 

   2. มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ

  - สามารถใช้ข้อมูล รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในฯที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มประกอบการรายงาน โดยไม่ต้องแก้ไขใดๆ

 

   3. มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  - ครูประเมินตนเอง แล้วสรุปผลการประเมินว่าอยู่ระดับใด

 

 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561

 สำหรับการจัดทำ SAR ของกลุ่มสาระ ฯ ให้รายงานตามแบบฟอร์มสารสนเทศที่คณะกรรมการสารสนเทศของแต่ละกลุ่มสาระฯจะรับไปดำเนินการ ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

          ทั้งนี้การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของครู จะได้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญยิ่ง
ในการนำไปรายงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ดาวน์โหลด รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561

  ดาวน์โหลด คู่มือและแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561                                                  

 
 


 

 
 
 
 
 
 

 
Phayaophithayakhom
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000
Tel : 054-431-275  Fax : 054-431-522
Email : school@ppk.ac.th