.

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม : : Phayaophithayakhom School

 
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 61.7.230.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,616,630
  หน้าหลัก    ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
 

:: ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ระดับองค์กร และ แผนงาน ยุทธศาสตร์ของสพฐ. ::

 ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

 

 กลยุทธ์ระดับองค์กร

๑. ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 

๒. ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

๓. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๔. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขัน

๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา

๘. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน


 กลยุทธ์ระดับแผนงาน

๑. จัดการศึกษาตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน

๒. ส่งเสริมให้นักเรียนสื่อสาร 2 ภาษา

๓. ส่งเสริมกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ

๔. จัดกิจกรรมให้มีการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างหลากหลาย

๕. จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์วิถีพุทธ

๖. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีต่างๆ

๗. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

๘. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ

๙. ยกผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินระดับชาติและนานาชาติ

๑๐. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย

๑๑. สนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนสนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้

๑๒. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

๑๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

๑๕. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑๗. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ

๑๘. พัฒนาอาคาร สถานที่แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้

๑๙. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

๒๐. พัฒนาห้องเรียนสีเขียว

 ยุทธศาสตร์ของสพฐ.

๑. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๕. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 
 


 

 
 
 
 
 
 

 
Phayaophithayakhom
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000
Tel : 054-431-275  Fax : 054-431-522
Email : school@ppk.ac.th