.

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม : : Phayaophithayakhom School

 
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 15 คน
หมายเลข IP 54.80.93.19
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,079,124
  หน้าหลัก    ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
 

:: ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ระดับองค์กร และ แผนงาน ยุทธศาสตร์ของสพฐ. ::

 ยุทธศาสตร์
๑.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรการศึกษาของโรงเรียน
๓.  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน   
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

 กลยุทธ์ระดับองค์กร
๑.  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล
๒.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
     ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
๔.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ
๕.  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ
๖.  เสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม และวิถีชีวิตร่วมภาคี เครือข่ายร่วมกันพัฒนา

 กลยุทธ์ระดับแผนงาน
๑.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
๓.  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔.  สนับสนุน และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน
๕.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
๖.  พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
๗.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ
๘.  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการให้บริการทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับองค์กรนั้น
๙.  ส่งเสริม สนับสนุน การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน


ยุทธศาสตร์ของสพฐ.
๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
๒. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค
๓. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 
 


 

 
 
 
 
 
 

 
Phayaophithayakhom
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000
Tel : 054-431-275  Fax : 054-431-522
Email : school@ppk.ac.th