.

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม : : Phayaophithayakhom School

 
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 16 คน
หมายเลข IP 54.80.93.19
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,079,114
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
 

:: วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ::

 วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  เป็นสถานศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานความเป็นไทย
และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 พันธกิจ
๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล
๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
๓.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
๔.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ
๕.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

 เป้าประสงค์
๑.  ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล
๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓.  ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะ และวิชาชีพของครูอย่างต่อเนื่อง
๔.  มีระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕.  มีระบบการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 


 
 


 

 
 
 
 
 
 

 
Phayaophithayakhom
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000
Tel : 054-431-275  Fax : 054-431-522
Email : school@ppk.ac.th