.

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม : : Phayaophithayakhom School

 
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 61.7.230.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,616,656
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
 

:: วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ::

 วิสัยทัศน์


โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  เป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของความเป็นไทย


 พันธกิจ


๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัดและความสามารถอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๓. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม


 เป้าประสงค์

๑.ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามความถนัดและความสามารถอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

๒.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๓.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี

 


 
 


 

 
 
 
 
 
 

 
Phayaophithayakhom
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000
Tel : 054-431-275  Fax : 054-431-522
Email : school@ppk.ac.th