.

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม : : Phayaophithayakhom School

 
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.80.93.19
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,079,104
  หน้าหลัก    แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ 
แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ
 
กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน

:: [Download] แบบรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

:: [Download]แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 

:: [Download] แบบสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ
 

:: [Download] แบบสรุปผลการวัดผลการดำเนินงานตามโครงการ   

:: ขั้นตอนการปฏิบัติงานสารสนเทศ (Job Description และ Flow Chat)
     โหลดไฟล์     [PDF]    [Word]

 :: แบบฟอร์ม ID PLAN ปีการศึกษา 2560   [ ตัวอย่างการกรอกข้อมูล ] 

:: ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

::  ตัวอย่างการรายงานการจัดกิจกรรม-โครงการ 

::  คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-2560

::  แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-ประจำปีงบประมาณ-2560

::  รายละเอียดแบบฟอร์มรายการซื้อวัสดุอุปกรณ์

::  ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมปีการศึกษา 2559 - 2561 
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์)

 

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน

:: [Download] รายชื่อกิจกรรมชุมนุม  ปีการศึกษา2560 
::  ลงทะเบียนชุมนุมประจำปีการศึกษา 2560
คลิกลงทะเบียนที่นี่  
:: [Download] คู่มือการใช้ระบบลงทะเบียนกิจกรรม 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
แบบฟอร์มวิชาการ
:: บันทึกข้อตกลง
(Memorandum of Understanding : MOU)
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

:: เอกสารประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้

วก.1   แบบฟอร์มหลักสูตรกลุ่มสาระฯ / เอกสาร  [word]    [pdf]       
        :: กำหนดส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน
วก.2   แบบฟอร์มวิเคาะห์ผู้เรียนรายบุคคล / รอการแก้ไขเอกสาร
         
        :: กำหนดส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ช่วงสอบกลางภาคเรียนที่ 1 
วก.3   แบบฟอร์มหลักสูตรรายวิชา / 
เอกสาร [word]    [pdf]       
        :: กำหนดส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม   ภาคเรียนที่ 2 ภายในสิ้นเดือนตุลาคม

วก.4   แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ / เอกสาร [word]    [pdf]            
        :: 
กำหนดส่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วสรุปส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ช่วงสอบปลายภาคเรียน
วก.5   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ / 
เอกสาร [word]    [pdf]           
        :: กำหนดส่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วสรุปส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ช่วงสอบปลายภาคเรียน
วก.6   บันทึกขออนุมัติหลักสูตรรายวิชา / 
เอกสาร  [word]   [pdf]         
       :: ใบปะหน้า วก.3 
วก.7   แบบฟอร์มการวิจัยในชั้นเรียนอย่างย่อ / 
เอกสาร [word]    [pdf]           
       :: กำหนดส่งกลุ่มบริหารวิชาการ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 
วก.8   แบบฟอร์มการนิเทศแบบเพื่อนร่วมพัฒนา / 
เอกสาร [word]    [pdf]          
       :: กำหนดส่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วรวบรวมและสรุปส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ช่วงสอบปลายภาคเรียนทั้งสองภาคเรียน


ดาวน์โหลด - เอกสารอื่นๆ 

1. แบบฟอร์มหน่วยบูรณาการ / เอกสาร [word]  [pdf]
2. แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพีงประสงค์ / 
เอกสาร [pdf]  
3. คู่มือประเมินสมรรถนะ ม6 / เอกสาร [pdf]
4. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรูู้เศรษฐกิจพอเพียง [word]  [pdf]

 

 

 

 
 


 

 
 
 
 
 
 

 
Phayaophithayakhom
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000
Tel : 054-431-275  Fax : 054-431-522
Email : school@ppk.ac.th