.

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม : : Phayaophithayakhom School

 
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 61.7.230.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,616,633
  หน้าหลัก    แบบฟอร์ม เอกส% 
แบบฟอร์ม เอกส%
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

แบบฟอร์มวิชาการ

:: ตัวอย่างแบบฟอร์ม ปะหน้าข้อสอบ ปีการศึกษา 2562  

:: บันทึกข้อตกลง(Memorandum of Understanding : MOU)
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

 

:: เอกสารประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้

วก.1   แบบฟอร์มหลักสูตรกลุ่มสาระฯ / เอกสาร  [word]    [pdf]       
        :: กำหนดส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน
วก.2   แบบฟอร์มวิเคาะห์ผู้เรียนรายบุคคล / รอการแก้ไขเอกสาร
         
        :: กำหนดส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ช่วงสอบกลางภาคเรียนที่ 1 
วก.3   แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา / 
เอกสาร [
word]    [pdf]       
        :: กำหนดส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม   ภาคเรียนที่ 2 ภายในสิ้นเดือนตุลาคม

วก.4   แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ / เอกสาร [
word]    [pdf]            
        :: 
กำหนดส่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วสรุปส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ช่วงสอบปลายภาคเรียน
วก.5   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ / 
เอกสาร [
word]    [pdf]           
        :: กำหนดส่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วสรุปส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ช่วงสอบปลายภาคเรียน
วก.6   บันทึกขออนุมัติโครงสร้างรายวิชา / 
เอกสาร  [
word]   [pdf]         
       :: ใบปะหน้า วก.3 
วก.7   แบบฟอร์มการวิจัยในชั้นเรียนอย่างย่อ / 
เอกสาร 
[word]    [pdf]           
       :: กำหนดส่งกลุ่มบริหารวิชาการ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 
วก.8   แบบฟอร์มการนิเทศแบบเพื่อนร่วมพัฒนา / 
เอกสาร 
[word]    [pdf]          
       :: กำหนดส่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วรวบรวมและสรุปส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ช่วงสอบปลายภาคเรียนทั้งสองภาคเรียน


ดาวน์โหลด - เอกสารอื่นๆ 

1. แบบฟอร์มหน่วยบูรณาการ / เอกสาร
 [word]  [pdf]
2. แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพีงประสงค์ / 
เอกสาร 
[pdf]  
3. คู่มือประเมินสมรรถนะ ม6 / เอกสาร
 [pdf]
4. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรูู้เศรษฐกิจพอเพียง [word]  [pdf]

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน

:: [Download] แบบรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562  
 

กลุ่มอำนวยการ

 :: [Download] แบบใบลา 
 
:: [Download] แบบใบลา (ครูต่างชาติ) 
 
:: [Download] แบบขออนุญาตไปราชการ 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

::  ตารางการใช้อาคารสถานที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

::  [Download]  มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

::  [Download]  ตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล

::  [Download]  ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

::  [Download]  แบบฟอร์มเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

::  [Download]  แบบสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

::  [Download] คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561
    โหลดไฟล์  [Word]   [PDF]

::  [Download] รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
 

...............................................................................................................................

:: ขั้นตอนการปฏิบัติงานสารสนเทศ (Job Description และ Flow Chat)
     โหลดไฟล์    
[PDF]    [Word]

 :: 
แบบฟอร์ม ID PLAN ปีการศึกษา 2560   [ ตัวอย่างการกรอกข้อมูล ] 

 

 

 
 


 

 
 
 
 
 
 

 
Phayaophithayakhom
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000
Tel : 054-431-275  Fax : 054-431-522
Email : school@ppk.ac.th